Mina Tre Kronor

Sverigemötet, en årlig inspirationskälla

Kategori:

Om jag ohämmat fick välja samtalsämnen med människor skulle troligtvis 90% av snacket handla om politik. Som fritidspolitiker behöver man inte vara den som inleder politiksnacket, utan det gör alla andra åt en, i alla fall i umgängeskretsar som känner till min hobby. Ungefär som man gör med revisorer, frågar om diverse ekonomiska råd osv. Sverigemötet är underbart på det sättet, med inledande samtalsämnen/icebrakers som handlar om politik. Över 2000 människor samlades för att prata politik, politik och mera politik och i väldig konstruktiv anda då fokus läggs på hur lösningarna ska se ut, hur läget ser ut på andra håll och vilka andras utmaningar är.

Seminarierna är välstrukturerade och av hög kvalité. I år deltog jag i seminarierna Ekonomi och full sysselsättning, Individuellt stöd i arbete, Att nå ut medialt- lokalt, regionalt och nationellt samt På väg mot 2014. Oerhört inspirerande alla fyra seminarierna.

I första seminariet, Ekonomi och full sysselsättning, deltog Anders Borg som berättade om den slutrapport som den moderata arbetsgruppen tagit fram. Det var klara budskap som vår finansminister gav. Jobbskatteavdraget fortsätter utvecklas med ytterligare ett steg, brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs samt att skatten för pensionärer sänks. Dessutom förstärker man resurserna till skolan, vården och polisen. Finansministern var även tydlig med att värnskattens vara eller icke vara inte prioriteras till förmån för jobbskatteavdragets förstärkning som gynnar betydligt fler och framförallt låg- och medelinkomsttagare.

Individuellt stöd i arbete hade fokus i människor med någon form av funktionsnedsättning. I detta seminarium deltog bla. Cristina Husmark Persson som berättade om hennes arbete med en sk. FunkA-utredningen och som går ut på arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för alla på lika villkor. Hon berättade om det gedigna material de har tagit fram för att förändra förutsättningarna på arbetsmarknaden. Även Li Jansson från svensk näringsliv samt Stefan Lahti från MISA deltog i seminariet.  Oerhört intressant seminarium.

Statsministerns tal var ett utav höjdpunkterna. Ett bra tal som han höll med mycket energi. Talet flyttades en timme tidigare på grund av prinsessan Lilians begravning. Statsministern la stort fokus på tygghetsfrågorna ur olika perspektiv. Han fortsatte efterlysa ett tydligt regeringsalternativ med klara budskap om samarbetstankarna partier emellan, förd politik och planer om vad oppositionen vill med Sverige. Frågor som Statsministern troligen får anledning till att ställa även vid nästa års Sverigemöte i Göteborg.

 

Intryck att lyfta fram: Elisabeth Svantesson, riksdagsledamot, som gav mig ett mycket positivt intryck samt fyra unga skarpa människor, Gustaf Stenlund, Annacharlotta Johansson, Cherine Khalil samt Oliver Rosengren som pratade om att nå ut medialt- lokalt, regionalt och nationellt. Med risk för att låta som en tant så blir jag väldigt glad när yngre visar goda prestationer. De har en annan entusiasm och ”hunger” som jag gärna smittas utav. 

      

 

VÅRD- OCH OMSORGSSTYRELSEN 2013-03-12

Kategori:

Mötet avsåg i huvudsak att behandla verksamhetsberättelsen 2012.

Vård- och omsorgsstyrelsen ansvarar för Rehab och Service, Boende LSS, Personlig Assistans, Särskilt Boende Äldre, Hemtjänst, Öppen dagverksamhet och Dagvård. Tillsammans omsätter dessa verksamheter ca. 238 miljoner kronor.

Vård- och Omsorgsstyrelsen gör för verksamhetsåret 2012 en förbättring av det totala resultatet med ca. 2 miljoner kronor från året innan, med ett underskott på 12 miljoner kronor. Denna avvikelse beror på lägre intäkter än budgeterat och fördelas på Hemtjänsten och Särskilt boende. En liten del av underskottet hänför sig till ombyggnationen av flera lägenheter i Djuröhemmet efter arbetsmijöverkets krav.

Hemtjänsten som under många år dragit stora underskott, visar ett stort kliv i rätt riktning. Underskotten som konstant legat på mellan 11 och 13 miljoner, landade under 2012 på ca. 6 miljoner. Under 2012 har stort fokus lagts på att kartlägga dessa avvikelser både ur kvalitetsperspektiv men också ekonomiskt.  Samtliga tre hemtjänstenheter har gjort framsteg men har hunnit olika långt. Värt att lyfta fram är Djurö hemtjänst som nått nollresultat samtidigt som verksamheten håller den högsta kvalitén.

 

 

Då minskade intäkter har lyfts fram som ett utav de bristande faktorerna är det viktigt även ur kvalitetsperspektiv att jämföra den faktiska kundtiden med den biståndsbedömda tiden. Med anledning av detta, gav styrelsen också proVarmdo i uppdrag att vid varje budgetuppföljning redovisa kundtiden i relation till arbetstiden för samtliga resultatenheter inom hemtjänsten.

Särskilt boende är de andra två resultatenheterna som står för resterande av underskotten.  Även i detta fall har intäkterna blivit lägre än budgeterat då bland annat lägenheter inte har kunnat hyras ut på grund av omfattande renoveringar efter arbetsmiljöverkets krav. Av underskottet hänför sig 1,6 mijoner av Djuöhemmest underskott till ombyggnationen.  Året har även präglats av en minskad efterfrågan på boendeplatser. Därutöver har Gustavsgården vunnit ett pris ”Lust o Glädje” som Värmdö Kommun delade ut.

I samtliga resultatenheter har ett gediget arbete lagts på allt ifrån systemverktyg för modernisering och effektivisering av verksamheten, öka frisknärvaron, kompetensutveckling, lokaleffektivisering/samlokalisering samt samverkan inom socialpsykiatrin.

Ett gott samarbetsklimat har kraftigt tagit form både inom och mellan verksamheterna såväl som inom de politiska leden.

Måluppföljningen pågår som tidigare, men där vi fortfarande ser över målen då målfokusarbetet är relativt nytt. I stort sett ligger resultatet för 2012 på samma nivå som tidigare.

Internkontrollen där vi tidigare fokuserat på Delegationsbeslut, sjukfrånvaro och genomförandeplaner fortsätter. Inför innevarande år vill vi inom politiken även ha med avvikelsehanteringen i vården.

 

Deshira Flankör

Ordförande Vård- och omsorgsstyrelsen

deshira.flankor@moderat.se