Mina Tre Kronor

VÅRD- OCH OMSORGSSTYRELSEN 2013-03-12

Kategori:

Mötet avsåg i huvudsak att behandla verksamhetsberättelsen 2012.

Vård- och omsorgsstyrelsen ansvarar för Rehab och Service, Boende LSS, Personlig Assistans, Särskilt Boende Äldre, Hemtjänst, Öppen dagverksamhet och Dagvård. Tillsammans omsätter dessa verksamheter ca. 238 miljoner kronor.

Vård- och Omsorgsstyrelsen gör för verksamhetsåret 2012 en förbättring av det totala resultatet med ca. 2 miljoner kronor från året innan, med ett underskott på 12 miljoner kronor. Denna avvikelse beror på lägre intäkter än budgeterat och fördelas på Hemtjänsten och Särskilt boende. En liten del av underskottet hänför sig till ombyggnationen av flera lägenheter i Djuröhemmet efter arbetsmijöverkets krav.

Hemtjänsten som under många år dragit stora underskott, visar ett stort kliv i rätt riktning. Underskotten som konstant legat på mellan 11 och 13 miljoner, landade under 2012 på ca. 6 miljoner. Under 2012 har stort fokus lagts på att kartlägga dessa avvikelser både ur kvalitetsperspektiv men också ekonomiskt.  Samtliga tre hemtjänstenheter har gjort framsteg men har hunnit olika långt. Värt att lyfta fram är Djurö hemtjänst som nått nollresultat samtidigt som verksamheten håller den högsta kvalitén.

 

 

Då minskade intäkter har lyfts fram som ett utav de bristande faktorerna är det viktigt även ur kvalitetsperspektiv att jämföra den faktiska kundtiden med den biståndsbedömda tiden. Med anledning av detta, gav styrelsen också proVarmdo i uppdrag att vid varje budgetuppföljning redovisa kundtiden i relation till arbetstiden för samtliga resultatenheter inom hemtjänsten.

Särskilt boende är de andra två resultatenheterna som står för resterande av underskotten.  Även i detta fall har intäkterna blivit lägre än budgeterat då bland annat lägenheter inte har kunnat hyras ut på grund av omfattande renoveringar efter arbetsmiljöverkets krav. Av underskottet hänför sig 1,6 mijoner av Djuöhemmest underskott till ombyggnationen.  Året har även präglats av en minskad efterfrågan på boendeplatser. Därutöver har Gustavsgården vunnit ett pris ”Lust o Glädje” som Värmdö Kommun delade ut.

I samtliga resultatenheter har ett gediget arbete lagts på allt ifrån systemverktyg för modernisering och effektivisering av verksamheten, öka frisknärvaron, kompetensutveckling, lokaleffektivisering/samlokalisering samt samverkan inom socialpsykiatrin.

Ett gott samarbetsklimat har kraftigt tagit form både inom och mellan verksamheterna såväl som inom de politiska leden.

Måluppföljningen pågår som tidigare, men där vi fortfarande ser över målen då målfokusarbetet är relativt nytt. I stort sett ligger resultatet för 2012 på samma nivå som tidigare.

Internkontrollen där vi tidigare fokuserat på Delegationsbeslut, sjukfrånvaro och genomförandeplaner fortsätter. Inför innevarande år vill vi inom politiken även ha med avvikelsehanteringen i vården.

 

Deshira Flankör

Ordförande Vård- och omsorgsstyrelsen

deshira.flankor@moderat.se

 
 

 

 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: