Mina Tre Kronor

Domens dag- mitt första år som ordförande

Kategori:

 
Kommunens revisorer har i sin revisionsberättelse för 2012 riktat kritik mot vård- och omsorgsstyrelsen.

 

***Både jag och hela styrelsen tar denna kritik på största allvar och tycker naturligtvis att det är tråkigt att det arbete vi lagt ner under 2012 måste ta lite längre tid än ett år för att visa tydligt utfall.  

 

Vård- och omsorgsstyrelsen påbörjade 2012 ett grundligt arbete där vi har gett tydliga uppdrag på både identifikation på förändringsområden och åtgärdsåtaganden. Styrelsen har i samverkan med förvaltningen genom proVarmdo, vidtagit åtgärder kontinuerligt under hela 2012 för att uppnå en ekonomi i balans.

 

I och med det system vi har  med möjlighet att ta med tidigare års överskott till kommande år, täcker vissa verksamheter upp sina underskott. De har med all rätt valt att investera i kompetensutvecklingar.

 

Särskilt boende har haft oproportionerligt stora underskott, dryga 3 miljoner per boende. En stor del av dessa hänför sig till stora renoveringar som har gjorts på 21 lägenheter i Djuröhemmet efter arbetsmiljöverkets krav. Det har krävt mer personal samt lägenheter som stått tomma på grund av renoveringarna. Gustavgårdens underskott har delvis att göra med outhyrda lägenheter på grund av en vattenskada.

 

Inom Rehab och Service har verksamhetslokaler anpassats efter verksamheten. Samlokalisering har medfört minskade personalkostnader och minskade hyreskostnader.

 

Vad gäller styrelsen ansvarstagande så kan ni följa protokollen för varje styrelsemöte som vi haft under 2012 och se att i väldigt många utav dem hittar ni något ur min synvinkel obekväma men mycket nödvändiga ställningstagande, där styrelsen redan på mitt första möte som ordförande i februari 2012 påbörjade uppdraget med rivstart och beslutade om ett tillägg att vidta särskilda åtgärder inom hemtjänstverksamheten för att minska dess ekonomiska underskott. Åtgärderna omfattade personalneddragningar, nya tidmätnings- och planeringsverktyg, nytt avtal för insatser nattetid samt dialog med kommuner angående hemtjänstinsatser för sommargäster.

 

I september 2012 nöjde vi oss inte med de åtgärdsplaner som kom in efter Kommunstyrelsen begäran, utan gav Gustavsgården samt hemtjänstenheterna  Hemmesta/Värmdö och Gustavsberg/Ingarö, i uppdrag att komplettera och fördjupa sina åtgärdsplaner. Kompletteringarna bestod av prioriterade åtgärder med tillhörande konsekvensbeskrivningar för att få en ekonomi i balans.

 

Bland annat som en följd av detta effektiviseringsarbete nådde hemtjänsten i Hemmesta/Värmdö ett positivt resultat under 2012 års sista tre månader.

I november 2012 gav vi proVarmdo i uppdrag att inför mötet då detaljbudgeten i styrelsen ska tas se över samordnings och samverkansmöjligheterna inom hemtjänstenheterna av funktionerna administration, ekonomi, personal och bemanning.

 

I december la styrelsen till en extra punkt i dagordningen kallad ”handlingsplan” där vi gav hemtjänstenheterna och särskilt boende i uppdrag att inför första sammanträdet under 2013  upprätta en handlingsplan där beredskapsplanering tydligt ingår med hänsyn till tidigare års brister. Syftet var att gamla misstag inte skulle upprepas.

 

Som en effekt av 2012 gav styrelsen i mars detta år ProVarmdo i uppdrag att vid varje budgetuppföljning redovisa kundtiden i relation till arbetstiden för samtliga resultatenheter inom hemtjänsten.

 

 Ännu en konsekvens av 2012 blev årets internkontrollplan där vi rejält höjer ambitionsnivån genom att besluta om att ha med följande områden:

1.      Ekonomisk uppföljning,

2.      ändamålsenlig kostnadseffektiv arbetstid,

3.      system för HSL avvikelser,

4.      system för SOL avvikelser samt genomförandeplaner.  

Vissa kanske tänker att vi skjuter oss i foten som vill lyfta fram avvikelser ur så många perspektiv, men det är inte vi som är viktiga här, utan kunderna som är våra äldre. Avvikelsehantering är till för att säkerställa en tryggare tillvaro med icke upprepade misstag.

 

Allt detta har lett till att avstämningspunkterna mot fastställd budget har intensifierats. Handlingsplaner för Resultatenheterna stäms av månadsvis, i enlighet med internkontrollplanen. Fördjupad uppföljning och kontroll görs av de verksamheter som vid budgetavstämningarna avviker från plan. Beslutade effektiviseringsåtgärder kommer att följas upp på en djupare nivå för att säkerställa dess effektivitet i verksamheten och dess betydelse för budgetutfallet.

 

Hemtjänstverksamheterna visade på ett sammantaget budgetunderskott för 2012. Underskottet är dock halverat jämfört med 2011, det är däremot beklagligt att inte tydligare lyftas fram med tanke på att sedan länge har sett ut enligt följande: 

2009 uppgick underskottet till 13 662 tkr

2010 uppgick underskottet till 11 859 tkr

2011 uppgick underskottet till 13 265 tkr

2012års underskott uppgick till 6 220 tk

 

Mina vänner! 2012 års möda har förhoppningsvis inte helt gått förgäves. Tillsammans med modiga, tålmodiga och viljestarka tjänstemän där ute i verksamheterna har vi lyckats göra ett positivt avtryck förra året. Vi har inte nått hela vägen men vi har påbörjat det omfattande arbete som länge har krävts. Tyvärr har även extraordinära händelser inom andra områden som exempelvis arbetsmiljöverkets krav på ombyggnad av Djuröhemmet gjort att dessa framgångar skymts till stor del i totalen men som jag sa när jag tillträdde detta uppdrag att, både framgångar och misstag ska lyftas fram och uppmärksammas. Dels för att förstärka och höja upp det som gått bra men också för att undvika upprepning av det som gått mindre bra.

Slutligen vill jag säga att allt detta som jag nämt här, står en enig Vård- och omsorgsstyrelse bakom, majoritet som opposition. Alla dessa uppdrag och jobbiga beslut står vi tillsammans bakom. Allt arbete som verkligen gjort den stora skillnaden står tjänstemännen både i ledning och ute i verksamheterna för.  De hann knappt genomföra och få ihop redovisningar till ett uppdrag innan de fick nästa samtidigt som de hade sedvanliga arbetssysslor.

Må hända att ytterligare samordningsvinster hade varit möjliga redan under 2012 men där saknade vi säker kännedom om vilka dessa områden är och säkerhet på hur det påverkar kvalitén. Det tar jag som Vård-och omsorgsstyrelsens ordförande ensamt ansvar för.

Ni förstår, vi jobbar med människor, för människor och med uppdrag från människor. Då det personligen var mitt första år i egenskap av ordförande, är jag medveten om att för snabba och drastiska förändringar kan drabba kvalitén och det är något vi aldrig ska tumma på.

Deshira Flankör, M                     

Ordf. Vård- och Omsorgsstyrelsen

 

Kommentarer

  • Kent Eriksson säger:

    Visar helt klart att du/ni är på rätt väg!
    Well Done, keep it going

    2013-08-28 | 12:51:53

Kommentera inlägget här: