Mina Tre Kronor

Service i fokus för BMHN

Kategori: Allm�nt

Viktiga beslut som vi tog i Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden var effektmålen samt två uppdrag med syfte till ytterligare förbättringar.

 

Effektmål för BMHN

♦ All form av kommunikation med medborgarna ska präglas av hög servicegrad, tillgänglighet

och lättbegriplig kommunikation.

♦ Alla fastigheter i Värmdö kommun ska ha godkända avlopp 2020.

♦ Rätt från början – Nya fastighetsägare och samfällighetsföreningar ska informeras proaktivt

om kommunens gällande bestämmelser om ny-, om- och tillbyggnader, miljöhänsyn samt

andra regler.

 

Uppdrag:

1. I samband med budgetarbetet inför 2016 ges avdelningschefen, för bygg-, miljö och

hälsoskydd, i uppdrag att se över debiteringspliktiga områden samt riktlinjerna kring

kommunikationen om hur debitering sker samt motiveringen av besluten. Redovisning till

nämnden sker i oktober 2015.

2. En genomlysning av frågan gällande skyltavgiften görs, och vid behov även en översyn av

taxeprincipen, inför att avgiften fastställs av kommunfullmäktige i budgeten för 2016.

 Share |

Kommentarer


Kommentera inlägget här: