Mina Tre Kronor

Rapport från BMHN 2016-02-02

Kategori: Allm�nt

I mina rapporter från Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden (BMHN) kommer jag inta att beröra sedvanliga lovärenden kopplade till enskilda fastighetsägare, utan rapporterna kommer att redogöra ärenden och beslut som berör organisationen och statusen för större frågor.

Under 2015 har fokus till stor del lagts på att initiera en större medvetenhet om hur kommunikationen från en myndighetsnämnd påverkar medborgarna. Vårt uppdrag är myndighetsutövning som regleras av lagar och förordningar. Det kan således per automatik bidra till att våra tjänstemän och handläggare upplevs ha en högre maktposition i dialogen med medborgaren. Av just denna anledning har målsättningen varit och fortsätter vara på kommunikationen och bemötandet. På kontoret pågår det fullt arbete med hur detta kan se ut i praktiken och hur vi eftersträvar en kundfokuserad dialog med fortsatt eftersträvan av hög professionalism, vilket är glädjande. En positiv attityd skapar automatiskt följdeffekter som gynnar förutom saken även arbetsmiljön.

I senaste nämnd, lyfte vi exempelvis in ”språkbruk” som ett kontrollmoment i internkontrollplanen där vi ser risk att språkbruket från en myndighetsnämnd kan antyda makt och i eftersträvan att vara korrekt och lagenlig ibland kan bidra till otydlighet och vilseledande information. Förutom det interna arbetet med kommunikation och bemötande, pågår det också ett externt proaktivt arbete genom informationsbrev om vad som komma skall till berörda medborgare.

Vi fick också en redovisning om pågående inventeringsarbete som har varit en av nämndens större utmaningar. Uppdraget innebär att alla Värmdös enskilda avlopp ska inventeras före 2020 och kommer från kommunfullmäktige. Syftet är att skydda dricksvattenbrunnar från att orenat vatten tränger in, att kommande generationer får samma möjlighet att nyttja naturresurser och naturligtvis att vi ska kunna ha en frisk havsmiljö. Hittills, har ca 3300 enskilda avlopp inventerats. I handlingsplanen har man uteslutit vissa avlopp av olika anledningar. Ett exempel är de avlopp som inom en snar framtid kommer att omfattas av utbyggnaden av kommunalt VA. Det råder dock fortfarande en osäkerhet om förarbetet från början har varit tillräcklig med totala antalet avlopp som behöver inventeras, varför vi återremitterade ett utav effektmålen som berör avloppsinventeringen, för fortsatt utredning.

 

Det som hittills visat sig vara skrämmande i pågående inventering, är att en hög andel avlopp som inventerats visar sig vara undermåliga. Det gör att Värmdö med så hög andel enskilda VA-lösningar är särskilt utsatt. Vi behöver därför med gemensamma krafter jobba progressivt för ändamålsenliga lösningar.

 

Opinionen?

Det som invändningarna har handlat om, är dels avgiften för inventeringen men också avlopp som anses av fastighetsägaren som relativt nya. Inspektionsavgiften är på 4 200 kr. I den räknar man in registrering av ärendet, inläsning och beredning som i praktiken innebär att gamla beslut måste tas fram, granskas och jämföras med vad som gäller för befintligt område, platsbesök med inspektion, behandling av inkomna handlingar och kompletteringar, upprättande av skrivelser, kontakter med sakkunniga inom olika ämnesområden (det kan ibland handla om juridik) samt rapporter och beslut. Taxan är beslutad av kommunfullmäktige och är en schablontaxa just för att det ska bli så rättvist så möjligt. En differentierad taxa hade kunnat innebära olika avgifter beroende på den mänskliga faktorn. En slopad taxa hade inneburit att inventeringen hade finansierats via skattemedel. I praktiken hade det inneburit att du, jag och alla andra hade betalat för investeringar för enskilda fastighetsägare.

 Bilderna ovan är lånade från kontorets redovisning av ”Inventering av enskilda avlopp i Värmdö kommun 2015”

Nedan väljer jag att klippa ut några rader från det första informationsbrevet som gått ut till de områden som ska inventeras. Jag hoppas att det är av intresse.

”Kan jag undgå inspektion och inventeringsavgift? 

Ja, om du vet att ditt avlopp inte uppfyller dagens krav och ansöker om ny anläggning, eller ändring av din anläggning, innan inspektionerna påbörjats i ditt område. Aktuella datum står i nästa informationsbrev, men skicka gärna in din ansökan redan idag!  

Ja, om du har ett avloppstillstånd som är yngre än 5 år.  

Ja, om du har ett avloppstillstånd för minireningsverk och inkommer med provresultat inom utsatt tid. (Datum står i enkäten som du får med nästa informationsbrev.) 

Ja, om det inte finns indraget vatten eller något utgående avlopp i husen på fastigheten. ”

 

Med ambitionen för ändamålsenliga insatser för en bättre vardag, hälsar vänligast,

Deshira Flankör 

Ordförande Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden

Värmdö kommun

deshira.flankor@varmdo.se

Kommentarer


Kommentera inlägget här: