Mina Tre Kronor

Värdegrunden - en organisations DNA

Kategori: Allm�nt

Att leda mot egna uppsatta mål är svårt.

Att leda i förändring är ännu svårare.

Att leda under en politisk organisation måste vara det allra svårast.

 

Alla som har erfarenhet av personalansvar kan med säkerhet nämna ett par ”don´t do” respektive ”must do” faktorer. Ledarskap handlar nämligen förutom om den verbala kommunikationen även om beteende och förhållningssätt. Det handlar vidare om att leda, styra, sporra, lyfta, begränsa, utveckla, utmana, följa upp, hjälpa och att vara konsekvent och stark. Det finns en uppsjö av böcker inom ämnet ledarskap och ofta hittar man guldkorn i varje, men det bästa ledarskapet anser jag vara värdegrundsbaserat. En tydlig värdegrund i en organisation är som människans DNA. Rätt framtagen och implementerad, speglas den i varje handling hos varje individ och så småningom blir synonymt med organisationen. Värdeorden ska känneteckna en specifik organisation och medarbetarnas handlingar ska andas värdeorden. Det är dock lätt att vimsa bort sig i innehållslösa uttryck som låter bra men som kanske senare har svårt att förankras i verksamheten. Därför är det viktigt att en värdegrund alltid arbetas fram med verksamheten som kärna och utgångspunkt. På så vis tydliggörs syftet med verksamheten och målgruppen för verksamheten.

 

Vi politiskt aktiva har tagit ställning till en specifik värdegrund åtminstone en gång i våra liv och det är den dagen vi valde att öppet ta politisk ställning. Åtminstone funderade jag om moderaternas värdegrund gick ihop med min egen för att därefter avgöra om jag kan stå för den. På samma vis fungerar en värdegrund i ett företag eller organisation. Den attraherar likasinnade och stöter bort dem som inte delar den grundläggande inställningen. Med det sagt, vill jag understryka att det inte handlar om att utesluta oliktänkande i utveckling och kreativitet utan snarare om att hitta en minsta gemensamma nämnare att utgå ifrån.

Värdegrunden är viktig i alla organisationer men särskilt viktig i organisationer som genomgår förändringar och därmed i allra högsta grad politiskt styrda organisationer. Då ideologier kan styra sakfrågor åt olika håll, är det viktigt med en värdegrund som baseras från det absolut mest fundamentala, nämligen medborgarna och som utgör ett grundläggande förhållningssätt i de tjänster och den service man erbjuder, oaktat från de politiska skiljaktigheterna.  Jag hävdar att konsekvenserna av en politiskt styrd organisation utan värdegrund kan tendera att använda medborgarna som slagträn. Antingen av majoriteten eller oppositionen eller ännu värre bägge parterna.

Med medborgarna som utgångspunkt och dess bästa för ögonen skulle många beslut bli sakligt grundat utan hänsyn till andra ”politiskt- politiska” faktorer och ”personalopportuna” fördelar. En organisation med en tydligt uttalad och välförankrad värdegrund i verksamheten, skapar ordning och meningsfullhet hos medarbetarna. Det skapar vägledning i arbetet mot uppsatta mål och initiativförmåga och kreativitet att nå dessa. Det skapar vidare arbetsglädje och gemenskap. Där kommer personalen som är en organisations främsta nyckelfaktorer in i bilden.

 Share |

 

Lagar, regler och människor

Kategori: Allm�nt

Min förhållning till allt, både inom min profession liksom privatlivet grundar sig på förståelsen att människor är väldigt lika varandra vad gäller grundläggande beteenden, glädje, sorg, ilska, förhoppning med mer.

 

I ett yrke som går ut på myndighetsutövning blir det ofta svårt om lagar och regler inte är tillräckligt tydliga. Å andra sidan övertydliga regler kan hämma utvecklingen och jag har därför viss förståelse för lagstiftarna. Som ordförande i Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden hamnar jag tillsammans med nämndens ledamöter och ersättare ofta i lägen då vi måste avgöra vad som ska gälla. Ett exempel är byggsanktionsavgifter. I Plan- och byggförordningen finns det både regler om hur dessa sanktioner räknas ut, men också hur dessa kan förmildras. Detta gör att beslut kan verka personberoende och upplevas som partiska beroende på vem som handlagt ärendet.

 

I nämnden förespråkar vi ett kundorienterat förhållningssätt och av denna anledning har jag ofta funderat på policyn inom olika områden för att skapa tydlighet om vad som ska gälla. I fallen med sanktionsavgifter hade det inneburit i praktiken att vi i nämnden hade ”rättat till” lagen om vi enhetligt exempelvis förespråkat halvering av samtliga sanktionsavgifter. Det hade inneburit att vi hade dömt på förhand. Lagen tillåter en viss förhållning till olika omständigheter. Vad hade då hänt med de människor som brutit mot exempelvis Plan- och bygglagen men inte inkommit med några förklaringar till lagbrottet? I praktiken hade vi i nämnden behövt hitta på en anledning för att få använda lagrummen om förmildrande omständigheter.

 

I min andra ”civila” profession där jag jobbar med kreditvärdighet- och riskbedömningar erbjuder vi ofta våra kunder automatiserade hanteringssystem som bygger på förutbestämda regelverk. Det gör att svaret bli tydligt, likvärdig och konsekvent. Företagets risker minimeras och regelverket kan justeras enligt önskemål och gälla alla prövningar. Dessvärre är byggprocessen inte så binär att det går att säga antingen ja eller nej till saker och ting. Ofta gör kreativiteten att saker anpassas efter läge och att utvecklingen tar fart.

 

Med så få sanktionsärenden och då menar jag ”få” utifrån aspekten att vi inte kan skapa oss en erfarenhet om varför ”missarna” sker, är det alltid bättre att utgå ifrån det raka. Våra beslut kan överklagas och då är det lättare med en högre instans att tillämpa förmildrande omständigheter då de har en större erfarenhet. De har nämligen ärenden från flera kommuner att jämföra med där liknande fall kan förekomma.

 

Allra enklast hade varit för oss politiker att minimera sanktionsavgifterna och ”köpa” oss välvillighet, men det hade varit direkt oansvarigt. På samma sätt hade folk i så fall kunnat ”köpa” sig tid för att få påbörja byggprojekt, vilket i sin tur hade ökat risken för oordning i samhället.

                                                                                                                      

För övrigt är det betydligt roligare att leta lagrum som möjliggör lov såsom folk önskar.