Nyheter, Politiskt ledarskap

Mekanikens gyllene regel gäller även i ledarskap

Det man vinner i kraft förlorar man i väg. Så lyder mekanikens gyllene regel och det är något jag anser gäller även i ledarskap även om jag har ett annat perspektiv i åtanke när jag gör den liknelsen. Vad jag menar med uttrycket och varför det blev aktuellt är senaste veckornas händelser.

Det S-ledda styret, där de flesta företrädare har haft väl arvoderade uppdrag i flera år, flera på heltid, bestämde sig för att ignorera formalia och köra en egen variant av beredning av budgetunderlagen inför Kommunfullmäktige som var den 30 november. Otroligt nog, valde styret att uppdatera sina budgetunderlag efter att Kommunstyrelsen hade berett och beslutat om budgetunderlagen. De gjorde om beslutade och justerade dokument genom att ändra belopp, ramar, lägga till uppdrag och därutöver göra en hel del korrigeringar. Något som är olagligt och högst olämpligt.

Inför budgetfullmäktige den 30 november skickades sedan de helt uppdaterade underlagen till alla ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige i samband med kallelsen, vilket innebar att de allra flesta förtroendevalda i Kommunfullmäktige inte hade sett de riktiga och av Kommunstyrelsen beslutade underlagen.

Det var endast vi Moderater som hade ursprungshandlingarna då vi hade sparat dem i samband med Kommunstyrelsen den 16 november. Vi insåg att förfarandet var grovt felaktigt och delade med oss S-styrets ursprungliga handlingar till våra m-kollegor i Kommunfullmäktige.

Som info kan nämnas att alla underlag som behandlas i Kommunfullmäktige behöver beredas och beslutas av Kommunstyrelsen. Vill man ändra beslutade handlingar så kan man göra det antingen genom att kalla till ett nytt Kommunstyrelsesammanträde och ta nytt beslut om de uppdaterade underlagen. Alternativt genom att på Kommunfullmäktigesammanträdet lägga fram ändringsförlag under förutsättning att ledamöterna redan har fått de ursprungliga och beslutade underlagen från Kommunstyrelsen.

Företrädare från S-ledda styret inledde med att de haft historiskt kort tid på sig att få ihop en budget, underförstått som en ursäkt för hela kaoset som uppstod under budgetfullmäktige. Värt att nämna är att det S-ledda styret har haft åtminstone en månad på sig att mangla fram en budget vilket förvisso är kort tid men det är något som är återkommande under valår. Vi som opposition fick budgeten på kvällen den 10 november och lämnade in vårt förslag till budet på förmiddagen den 16 november. Med andra ord hade vi fem dagar (och sju nätter för att vara exakta) på oss att läsa igenom S-styrets budget, på drygt 300 sidor, och dels opponera oss på den, dels skriva en egen. I jämförelse kan lyftas att den nytillträdda Regeringen lyckades på 25 dagar skapa en budet som ska leda hela landet.

Hur som helst blev Värmdösamarbetets budget återremitterad den 30 november genom en minoritetsåterremiss. I praktiken betyder det att den S-ledda Värmdösamarbetet har nu chansen att göra om sin budget på ett lagligt sätt till att börja med, men också sakinnehållsmässigt.

Jag hoppas att de tar till sig kritiken och gör om sakinnehållet genom att ta tillbaka de galna taxehöjningarna för hemtjänsten för omvårdnadsavgiften från 591 kr till 2359 kr per månad (under förutsättning att man har 10 timmar eller mer hemtjänst). Under budgetsammanträdet gjorde de ett försök att ta tillbaka en del av höjningen och verkade önska att vi som opposition kunde nöja oss med det. Vi står dock fast i linjen att tidigare låga hemtjänstavgifter har varit ett medvetet val och riktar sig till en känslig målgrupp, våra äldre som inte sällan har en begränsad ekonomi.

Jag hoppas de tar tillbaka de omotiverade höjda taxorna för livsmedelskontroller med 9 procent för kommunens företagare samt den nya minskade servicen för sophämtning under sommartid för Värmdös villaägare. De hade nämligen tänkt gå från varje veckas sophämtning till varannan vecka.

Jag hoppas att de även tar tillbaka det klåfingriga förslaget om att minska andelen inköpt kött från 7,79 procent till 2,5 procent i kommunens verksamheter. Det skulle drabba särskilt sköra målgrupper som är i beroendeställning till kommunens verksamheter, det vill säga förskolebarnen, eleverna i skolorna och de äldre som bor i kommunens äldreboenden.

Vidare hoppas vi att S-ledda styret tar tillbaka alla kostnadsdrivande och olämpliga förslag som kommer att få långtgående konsekvenser. Förslag som var och en har utretts under en lång tid presenterades under budgetfullmäktige med var sin rad i budgetunderlaget. Detta utan vare sig utredningsunderlag eller konsekvensbedömningar. Jag menar framförallt förslagen om samordnad varudistribution, fri ledsagning och kommunalt reningsverk för dagvatten och lakvatten från annans fastighet.

Samtliga har utretts av kommunens förvaltning under lång tid. Vad gäller de två förstnämnda, samordnad varudistribution och fri ledsagning, finns det gedigna underlag som beskriver tydliga konsekvenser och bedömningar. Underlagen för samordnad varudistribution går så långt att det även pekar ut ett särskilt företag som behöver vinna upphandlingen för att samordningen ska vara intakt med avsett syfte vilket är andra specifika kommuner. Det menar vi är lagmässigt högst tveksamt. Därutöver visar underlagen att nuvarande inköpscentraler för livsmedel redan samordnar varudistributionen som går till Värmdö kommun tillsammans med den distribution de gör till andra aktörer på Värmdö.

Även förslaget om fri ledsagning har ett gediget underlag efter att en pilotstudie genomfördes under 2022 och avslutades i augusti. Den visar att om fri ledsagning skulle nyttjas av hela målgruppen i samma utsträckning som pilotstudien, kommer kostnaderna att utökas med 12 miljoner kronor till totalt 14 miljoner kronor årligen. En obegränsad och fullt utvecklad fri ledsagning skulle gå på ca 115 miljoner kronor årligen. Ingendera av omfattningen hade S-ledda Värmdösamarbetet finansierat i sin budget.

Kommunal verksamhet är på intet sätt en skyddad verkstad. Det vore märkligt om S-styret fått för sig att offentliga principen inte gäller i styrande ställning. Makttilltag genom att inte förhålla sig till formalia kommer således endast att skapa en längre väg, precis som mekanikens gyllene regel, det man vinner i kraft/makt, förlorar man i väg/får göra om. Ett annat uttryck för detsamma är ”genväg är senväg”.