Är man inte tydlig så är man otydlig

Styrdokument, policys, riktlinjer, styrelse- och nämndbeslut eller avtal är till för att tydliggöra ansvar och befogenheter. De är till för att peka ut riktningen, ge mandat åt funktioner som bär ett visst ansvar. De är till för att tydliggöra och avgränsa uppgiften, förebygga missförstånd, förebygga risken för jäv och mycket mer. På detta sätt skapas gymsamma förutsättningar för en positiv organisationsutveckling. Styrdokument behöver vara tydliga och i möjligaste mån inte lämna utrymme för tolkningar. Ju tydligare man är från början desto mindre risk finns för konflikter, tvister och oegentligheter.

Den lokala politiken är till för att peka ut riktningen för kommunens utveckling. De ska skapa styrdokument för hur kommunens ca 3000 medarbetare. Därtill hur ytterligare konsulter ska förhålla sig till i olika sakfrågor i sitt arbete. Det är i praktiken omöjligt för politiken/styrelsen att ha koll på hur allt. Alla medarbetare och inhyrda konsulter sköter alla sina arbetsuppgifter och kommunens resurser. Därför blir alla styrdokument politikens/styrelsens främsta verktyg.

Av denna anledning förefaller för mig underligt varför det Socialdemokraterna envisas med att försämra alla de styrdokument de har hunnit ta upp för revidering. Om styrningen var stramare hade jag självklart förstått och respekterat men dessvärre är det tvärtom. Det är som att Värmdö kommun grundas för första gången. Man vill på så sätt göra alla nybörjarfel själv istället för att lära sig från tidigare misstag. Utan vare sig resonemang eller förklaring verkar man låta allt som föreslås av förvaltningen blint gå igenom.

Inte heller verkar man se sig själv som kommuninvånarnas företrädare. Man verkar mest ”stämpla” förslag från förvaltningen helt okritiskt. Det minsta man förväntar sig att de frågar är ”varför gör vi dessa förändringar?”. Finns det en bra anledning, låt det i så fall framgå i beslutet eller styrdokumentet. Det är viktigt för kommuninvånarna att förstå bakgrunden och det är även viktigt för eftervärlden. Finns det inte en bra anledning så låt bli att köpa förändringarna.

Värmdöborna förväntar sig att vi företräder dem i alla lägen

Förändringar kan lika gärna ske på grund av bristande kunskap hos förvaltningen, nyanställningar och bristande erfarenhet. Det är även möjligt att förändringar kan föreslås av förvaltningens av intresse att inte styras för hårt. Ett välutfört arbete följer inte nödvändigtvis med anställningsavtalet. Tillit i en organisation kommer med tydlighet och inte naivitet. Som politiker är vår uppgift att förebygga och förutse. Vi kan inte påstå att ”vi har varit naiva” eller att ”vi inte såg det komma”. Är man inte tydlig så är man otydlig och otydlighet kan inte leda 3000 medarbetare och därtill ytterligare konsulter. Till syvende och sist är det styrdokumenten som avgör vem som bär ansvaret när det blir fel.

När något inte känns rätt, är det klokt att först och främst formulera för sig själv vad som känns fel. När du väl har kunnat konkretisera vad som känns fel, men är rädd för att bli obekväm för att lyfta det med dina kollegor, tänk då så mycket obekvämare det kommer att bli att möta värmdöborna om det blir som du befarar. Med andra ord, obekväm nu inför några personer eller obekväm senare inför massa personer. Kommuninvånarna förväntar sig att vi företräder dem i alla lägen. De förväntar sig att vi inte räds att göra det rätta bara för att man tror att man förstör stämningen.