Nyheter, Politiskt ledarskap

Är man inte tydlig så är man otydlig

Styrdokument, policys, riktlinjer, styrelse- och nämndbeslut eller avtal är till för att tydliggöra ansvar och befogenheter. De är till för att peka ut riktningen, ge mandat åt funktioner som bär ett visst ansvar, tydliggöra och avgränsa uppgiften, förebygga missförstånd, förebygga risken för jäv och mycket mer. På detta sätt skapas gymsamma förutsättningar för en positiv organisationsutveckling. Styrdokument behöver vara tydliga och i möjligaste mån inte lämna utrymme för tolkningar. Ju tydligare man är från början desto mindre risk finns för konflikter, tvister och oegentligheter.

Den lokala politiken är till för att peka ut riktningen för kommunens utveckling, skapa styrdokument för hur för Värmdös del ca 3000 medarbetare och därtill ytterligare konsulter ska förhålla sig till olika sakfrågor i sitt arbete. Det är i praktiken omöjligt för politiken/styrelsen att ha koll på hur alla medarbetare och inhyrda konsulter sköter alla sina arbetsuppgifter och kommunens resurser. Därför blir alla styrdokument politikens/styrelsens främsta verktyg.

Av denna anledning förefaller för mig underligt varför det nya styret, S-ledda Värmdösamarbetet, envisas med att förändra alla de styrdokument de har hunnit ta upp för revidering. Om de föreslog en stramare styrning hade jag självklart förstått och respekterat det men dessvärre är det tvärtom. Det är som att Värmdö kommun grundas för första gången, man uppfinner hjulet på nytt och man vill genomgå alla nybörjarfel själv istället för att lära sig från tidigare misstag. Utan vare sig resonemang eller förklaring verkar man låta allt som föreslås av förvaltningen blint gå igenom.

Inte heller verkar man se sig själv som kommuninvånarnas företrädare. Man verkar mest ”stämpla” förslag från förvaltningen helt okritiskt. Det minsta man förväntar sig att de frågar sig är ”varför gör vi dessa förändringar?” och finns det en bra anledning så låt det framgå i beslutet eller styrdokumentet. Det är viktigt för kommuninvånarna att förstå bakgrunden och det är även viktigt för eftervärlden. Finns det inte en bra anledning så låt bli att köpa förändringarna.

Förändringar kan lika gärna ske på grund av bristande kunskap hos förvaltningen, nyanställningar och bristande erfarenhet. Det är även möjligt att förändringar kan föreslås av förvaltningen av intresse att inte styras för hårt. Ett välutfört arbete följer inte nödvändigtvis med anställningsavtalet. Tillit i en organisation kommer med tydlighet och inte naivitet. Som politiker är vår uppgift att förebygga och förutse. Vi kan inte påstå att ”vi har varit naiva” eller att ”vi inte såg det komma”. Är man inte tydlig så är man otydlig och otydlighet kan inte leda 3000 medarbetare och därtill ytterligare konsulter. Till syvende och sist är det styrdokumenten som avgör vem som bär ansvaret när det blir fel.

En bra vägledning är, när något inte känns rätt, att först och främst formulera för sig själv vad som känns fel. När du väl har kunnat konkretisera vad som känns fel men är rädd för att bli obekväm för att lyfta det med dina kollegor, tänk då så mycket obekvämare det kommer att bli att möta värmdöborna om det blir som du befarar. Med andra ord, obekväm nu inför några personer eller obekväm senare inför massa personer? Kommuninvånarna förväntar sig att vi företräder dem i alla lägen och inte räds att göra det rätta bara för att man tror att man förstör stämningen. Det är också då som vår uppgift som jag brukar kalla för -kommuninvånarnas grindvakter- kommer in.