Det gäller att lira med varandra!

Ett politiskt parti utgörs av dess medlemmar. Det gemensamma för medlemmarna är partiets värdegrund och ideologi. Även inom partierna finns det en skala av stark bundenhet till den egna ideologin och pragmatiskt förhållningssätt utifrån givna förutsättningar. Detta skapar dynamik och är ofta sund för partierna. För Moderaternas del är våra två ben, konservatismen och liberalismen. Två ben som skapar balans och är konstruktivt för partiet och i förlängningen samhället. Det som förenar oss är tron på friheten och på individen.

I en samarbetskonstellation gäller detsamma, nämligen att partierna har en gemensam grund att stå på. En utgångspunkt som idéerna och vägvalen bygger på. Om vägvalen är svåra inom det egna partiet, är det inte i närheten av hur det blir inom en samarbetskonstellation med andra partier. Det kan handla om syn på ägande för den enskilde. Ägande för det offentliga eller rådighet som det heter på byråkratspråk. Det kan handla om skatter, driftsform, konkurrens, styrning, ledning kontra maktutövning eller syn på de offentliga resurserna.

Diskussionen om dessa utgångspunkter kommer inte alltid upp på bordet inför ett samarbetsval, men utgör ändå en förutsättning för ett samarbete. Detta gör att det finns en viss distans mellan den borgerliga politiken kontra vänster politik. Har man inte en gemensam utgångspunkt, riskerar man flera år av låsningar. Det handlar om att kunna vara beslutsför inför tusentals beslut som en kommun behöver ta. Det handlar om förhållningssätt i formella sammanträden och även beslut som fattas på delegation av kommunens tjänstemannaförvaltning. Dessa föregås av förankringsprocesser som styrande partier behöver göra under tusentals kvällsmöten. Möten med sina medlemmar som engagerar sig på ideell basis. Möten för att komma fram till koncensus för att sedan förhandla med samarbetspartierna. Så den som hastigt dömer ut den politikiska styrningen och demokratin för dyr, har inte en aning om de frivilliga arbetsinsatserna inför de beslut vi tar.

Värmdö har lång erfarenhet av minoritetsstyren

Värmdö har styrts i olika konstellationer och under de senaste åren av en borgerlig övervikt. Miljöpartiet har varit med varannan mandatperiod sedan valet 2006. Under senaste mandatperioden utgjordes styret av gamla Allianspartierna plus miljöpartiet under namnet Majoritet för Värmdö. Vår gemensamma utgångspunkt har varit ett utförligt handlingsprogram om det vi var överens om. Vi har även kommit överens om ett tydligt förhållningsätt om det vi inte var överens om. Som exempel kan nämnas ”Östlig förbindelse” där vi tydligt avtalade om att vara överens om att inte vara överens. Ett rättvist och tydligt förhållningsätt där ingen behövde känna att man kompromissat bort sina egna grundvärderingar. Ingen behövde känna att man ”sålt sin själ” för att uttrycka det begripligare.

Mandatperioden 2019 – 2022 har präglats av enorm praktisk handlingskraft. Vi har fått fantastiskt mycket gjort och det är tack vare en konstruktiv anda. Det är också tack vare vår gemensamma utgångspunkt i vårt handlingsprogram. Detta till trots har samarbetet inte alltid varit friktionsfritt. Det tål att fundera på i stundande förhandlingstider mellan partierna.

Vi står inför ett extremt utmanande läge utifrån omvärldsfaktorer med krig i närområdet. Stigande elpriser, enormt utökade pensionskostnader som ett resultat av nya avtalsformer, stigande priser och inflation. Partier som redan har varit med och styrt borde rimligtvis förstå att kommande åren handlar om att hålla huvudet ovanför vattenytan. Hushålla med resurser för att inte behöva skicka notan till kommuninvånarna som också redan känner av de ekonomiska utmaningarna. Däremot lär partier som vill styra för första gången på länge vilja göra avtryck genom nya ”satsningar”. De lär vilja se omprioriteringar och infrianden av vallöften som man avgett under alla år man varit i opposition. Det kommer att skapa utgifter, behov av finansiering och kasta omkull tidigare vägval.

Värmdöbornas bästa först

Det är nu som partierna behöver fördjupa sig i sina ställningstaganden. Visa prov på förmågan att kunna väga saker mot varandra. I kriser är det samhällets bästa för ögonen som borde vara i första rummet och inte prestigefyllda ställningstaganden. Värmdö har styrts praktiskt av minoritetsstyren många gånger förut. Senast under 2017, 2018 samt 2021 och 2022. Ingen brydde då sig om att döma ut vem som yrkade bifall på våra förslag. Istället blev det viktiga att vår politik vann gehör, vilket den gjorde. Därför är det högst angeläget att ställa sig frågan varför behöver det vara annorlunda nu? Vi har gjort det förr. Vi kan göra det igen oavsett om vi har 21, 23, 25 mandat i minoritet eller 26 i majoritet. Huvudsaken är att det inte finns en majoritet i opposition som fäller våra förslag.