En förkastlig process som sänker kommunens varumärke

Den 13 mars fick jag och mina partikollegor bevittna något som vi kommer att bära med oss länge. Flera av oss oppositionspolitiker och även tjänstemän fick bevittna en vidrig process av en uppsägning, Kommundirektörens uppsägning. Den beslutades som ett öppet ärende inför minst tio andra underordnade tjänstemän. Till tidningar säger den Socialdemokratiske Kommunstyrelseordförande att uppsägningen beror på de skriverier som har gjorts om ett projekt som heter Smartare Värmdö. Här redogör jag för processen för uppsägningen för att längre ner även nämna projektet Smartare Värmdö.

Processen för uppsägning av kommundirektören

På Kommunstyrelsens dagordning den 13 mars fanns endast två beslutsärenden, det ena om Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse, det andra handlade om tillgänglighet av viss data som Lantmäteriet nyttjar. Först när mötet öppnades föreslog Kommunstyrelsens ordförande att ytterligare två punkter skulle läggas till på dagordning och justeras omedelbart. Den första punkten hette ”Information om visselblåsningen” och den andra punkten hette ”Beslut om kommundirektör”. Den första var en stängd punkt, dvs. med endast Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare samt någon tjänsteman som skulle föra protokoll. Den andra punkten skulle var öppen, vilket innebär att vem som helst kunde delta som åhörare.

Vi fick en muntlig dragning av ett externt företag som har utrett ett ärende om visselblåsning där samtliga punkter som visselblåsaren angett varit föremål för närmare granskning. Vad visselblåsningen handlar om framgår i lokaltidningen Nacka Värmdö Posten. Det ställdes flera kloka frågor av ledamöterna. Den punkten på mötet var som sagt en stängd punkt men närvarande på mötet var ändå tre tjänstemän, utöver kommunstyrelsen ledamöter och ersättare.

Den andra punkten på dagordningen hölls öppen och vid behandlingen av punkten närvarande åtminstone 10 tjänstemän, dock inte Kommundirektören. Kommunstyrelsens ordförande delade ut ett papper med förslag till beslut med 5 punkter. Den första punkten handlade om uppsägning av Kommundirektören med omedelbar verkan från och med 13 mars. Övriga punkter handlade om tillförordnad Kommundirektör. Skälet till uppsägningen angavs inte men underförstått skulle alla utgå ifrån att det var visselblåsningen som låg till grund. Kommundirektören gavs aldrig möjligheten att komma till tals varför vi var ytterst fundersamma kring hur hon sett på det hela. Samtidigt är det värt för utomstående att notera att det inte var fråga om ett avsked utan en uppsägning, vilket innebär att kommunen behöver betala 12 månaders löner vilket är i enlighet med hennes anställningsavtal som säger att; kommunen säger upp kommundirektören på grund av annat skäl än att kommundirektören grovt åsidosatt sina åligganden enligt lag eller detta avtal, ska kommunen till kommundirektören utge ett avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner om anställningen varat i mer än sex månader. Med utgångspunkt att kommundirektören kommer erhålla 12 månadslöner kan vi anta att kommundirektören inte åsidosatt sina åligganden.

Vi Moderater menade att processen är förkastlig och bryter mot allt vad kommunen ska stå för. Det rimmar inte med kommunens ambitioner om att vara en ”attraktiv arbetsgivare”, det rimmar inte med hur man behandlar enskilda ärenden om medarbetare och den var högst oprofessionell. Vi hade förstått och accepterat om styrande politiker hade skött processen på ett värdigt sätt . För oss hade det räckt med att de hade berättat att de helt enkelt inte har förtroende för kommundirektören. Vi begärde en ajournering och jag kan ärligt erkänna att jag aldrig varit med om en så pass känsloladdad diskussion. Varenda en av våra Moderata ledamöter och ersättare hade så många perspektiv på hanteringen och alltid med utgångspunkt på värdighet och medmänsklighet. Vi redogjorde för våra resonemang i en protokollsanteckning som finns att läsa längre ner.

Något som dessutom är oerhört obehagligt är att Kommunstyrelsens ordförande i en intervju med lokaltidningen Nacka Värmdö Posten påstår att uppsägningen baserade sig på Smartare Värmdö. Den anledningen angavs inte på mötet och vi fick inte några som helst underlag som påvisar några oegentligheter om själva Smartare Värmdö projektet. Vår fråga är då om han vet något som vi inte vet?

Protokollsanteckning från Moderaterna

I en fungerande organisation är det ytterst viktigt att beslutsfattare och högsta förvaltningschef har ett ömsesidigt förtroende. Det framkom att förtroendet inte finns mellan styrande politik och högsta förvaltningschefen. Ett bristande ömsesidigt förtroende gynnar inte organisationen och i förlängningen inte heller kommunen i sin helhet. Med det som bakgrund resonerade den Moderata gruppen i vår ajournering att det rätta är att inte stå i vägen för Kommunstyrelsens ordförandes önskan om att säga upp kommundirektören trots de många olika synpunkter som uppkom under ajourneringen. Det vill vi redogöra här;

  • Vi Moderater anser att Kommunstyrelsens ordförande borde ha informerat oss om uppsägningen före mötet istället för att ta hela Kommunstyrelsen i gisslan genom att lägga förslaget till beslut på bordet, dessutom utan något underlag. Alternativt kunde han ha tagit beslutet genom ett ordförandebeslut. Ett tredje alternativ hade varit att informera oss om att han avser att säga upp henne med den enkla förklaringen att han inte har förtroende för henne.
  • Vidare baserade sig uppsägningen på kritik mot henne. Det som var oerhört anmärkningsvärt var att hon inte var på plats vilket gjorde att hon aldrig gavs möjlighet att ge sin version till Kommunstyrelsen som anställande myndighet innan beslutet om uppsägning. Inte heller fick Kommunstyrelsen någon skriftlig redogörelse från henne trots att KSO hade bestämt sig för att hela Kommunstyrelsen skulle delta i beslutet om att säga upp henne.
  • Vidare lät KSO denna punkt vara öppen trots att det var ett individärende om anställd. Det innebar bland annat att flera tjänstemän satt med i salen när vi behandlade ärendet. Beslutet kunde ha landat hur som helst och inte nödvändigtvis såsom KSO och Värmdösamarbetet föreslog. Där satt flera tjänstemän, underordnade till kommundirektören, och lyssnade på huruvida deras chef eventuellt skulle sägas upp. Förfarandet är både undermåligt och moraliskt förkastligt. Vi hade förväntat oss en rättssäker och professionell process när kommunen som arbetsgivare säger upp en anställd oavsett skäl. Om KSO behövde stöd och mod till att fatta beslutet hade han kunnat kalla presidiet till ett möte och förankra beslutet, alternativt gruppledarna för partierna.
  • Avslutningsvis är vi frågande till Värmdösamarbetes hantering av kommunanställda. En kommun är inte ett eget företag utan en myndighet och en politisk organisation. Det betyder att förvaltningen står för verkställigheten medan politiken står för besluten. Redan under pågående Kommunstyrelsesammanträde noterade vi att kommunen gick ut med information på den externa hemsidan. Vi är därför frågande till hur den interna kommunikationen i organisationen har skett? Har den överhuvudtaget förberetts? Har kontorschefer hunnit informeras? Vem har informerat dem i så fall för KSO satt kvar i flera timmar efteråt i sammanträdet? Hur tas ev. frågor från anställda omhand? Och slutligen vilken signal skickas detta till andra anställda och kommuninvånare?

Smartare Värmdö

Projektet startade under 2021 som ett led i arbetet med effektivisering och efter att Värmdö kommun fick ny kommundirektör under 2020. Med sig hade kommundirektören erfarenheten av införandet av den så kallade ”Trelleborgsmodellen”. En automatiseringsprocess inom socialtjänsten med hjälp av AI.

Syftet med Smartare Värmdö var att se över arbetssättet inom hela förvaltningen för ökat stöd och effektivisering med hjälp av digitalisering och automatisering. Värmdö kommun står, liksom många andra kommuner inför en stor demografisk förändring vilket kräver ett omfattande effektiviseringsarbete då vi vet att det framåt kommer det att vara färre personer i arbetsför ålder samtidigt som vi har en allt mer åldrande befolkning.

I Värmdö kommun hittade den nya kommundirektören en organisation som jobbade i stuprör. Något som även hade konstaterats av Public Partner två år tidigare vid en genomlysning av organisationskulturen.

Genomlysningar gjordes även av kommunens arbetssätt och effektivitet. Man kom bland annat fram till att kommunen hade för många system, om jag minns rätt uppemot 200 stycken, som dessutom inte interagerade med varandra. Enligt förvaltningen fanns det anställda inom skolan som behövde logga in och logga ut i sammanlagt 19 system per dag för att fullgöra sina arbetsuppgifter.  Man gjorde också en genomlysning av socialtjänsten och kom fram till att 70% av tiden lades på administration, 20% på möten med klienter och 10% på annat. Därutöver fanns det grundläggande brister i IT-säkerhet och kommunens IT-infrastruktur.

Med det som utgångspunkt påbörjades arbetet med Smartare Värmdö där kommunen budgeterade 25 miljoner för året 2021, för att sedan fortsätta med 25 miljoner kronor för 2022 och slutligen 10 miljoner kronor 2023. Projektet Smartare Värmdö fanns med i såväl den styrande majoritetens budget (M,C,KD,L,MP), som i Socialdemokraternas budget. Notera att Socialdemokraterna då var i opposition. Deras budget var dock 17 miljoner kronor för 2021, 17 miljoner kronor för 2022 och 10 miljoner kronor för 2023. Med andra ord har projektet Smartare Värmdö haft stöd av 6 av 8 partier i Kommunfullmäktige.

Den viktigaste delen enligt Kommundirektören i ett sådant projekt är organisationskulturen och hela förvaltningens inställning till förändring och förflyttning av arbetssättet. Därav att Kommundirektören arbetade parallellt med ledarskapet genom kompetensutveckling inom något hon döpt till Academy.

Sedan dess har Värmdö uppmärksammats för en mängd olika områden i media och inom kommun-Sverige. Flertalet aktörer har besökt kommunen och även bjudit in kommunens chefer till olika sammanhang som Värmdös ambassadörer för de olika delarna av projektet. Så sent som i november 2023 vann Värmdö utmärkelsen årets Digitaliseringskommun 2023.

I praktiken har stor effektivisering skett inom stora delar av kommunens organisation såsom vuxenutbildning och arbetslivsnämnden, samhällsbyggnadskontoret, tillståndsenheterna, upphandling, löneadministration och fakturering. Dessa förändringar är synliga för allmänheten. Det har även utvecklats en rad servicehöjande processer för både kommuninvånare och företagare i kommunen genom olika e-tjänster och digitala verktyg. Ytterligare förändringar som inte är lika synliga är säkerställandet av IT-infrastrukturen och IT-säkerheten.

Årliga resultat och effektivisering av kommunen

Under senaste åren har kommunen redovisat följande nyckeltal:

202020212022Kommentar
Årets resultat (mnkr)189227200Över budget  
Externa lån (mnkr)173216321582Årlig minskning  
Soliditet (%)273032Årlig ökning  
Antal anställda (exkl. timanställda)257524942396Årlig minskning

Årsbokslutet för 2023 är ännu inte klart men utifrån muntlig information som vi har fått, tycks kommunen göra ett positivt resultat om 105 miljoner kronor vilket också är bra och rätt mycket över budgeterat resultat.

Under 2022 gjordes en första utvärdering av projektet Smartare Värmdö där effektiviseringen redovisades i uppskattade timmar vilket var ca 90 000 sparade timmar i administration. Därefter har vi till och från fått muntliga uppföljningar på Kommunstyrelsen om olika pågående projekt inom Smartare Värmdö. Därtill har vi följt upp de olika processerna och utvecklingen i tertialrapporter.

Inför budget 2023 lade vi Moderater ett uppdrag om att få en redovisning av de totala effektiviseringsvinsterna och kostnadsminskningarna som skett med anledning av arbetssättet Smartare Värmdö. Förslaget avslogs av det S-styrda Värmdösamarbetet. Ett år senare i samband med budget 2024 kom Värmdösamarbetet på att lägga ett liknade uppdrag själva, nämligen en utvärdering av arbetssättet Smartare Värmdö. Det är vi från Moderaterna glada för och vad utvärderingen visar, återstår att se. Vi menar på att projektet ska utvärderas för att identifiera om vi har fått ut det värde vi eftersträvade samt om det finns lärdomar av projektet.

Nedan följer bilder på kommunens och (S) kommunikation om projektet Smartare VärmdöSkärmdump på Värmdö kommuns pressmeddelande

Skärmdump från Mälardalsrådets hemsida