Arkitekttävling för Vattentorn

En arkitekttävling för ett vattentorn på Värmdö har utfärdats under 2023. En process som har ifrågasatts av flera anledningar, inte minst utifrån dess kostnader och dess lämplighet att belasta taxekollektivet för vatten och avlopp. På värmdömoderaternas hemsida finns ett inlägg som särskilt ifrågasätter lagligheten kring det.

Demokrati är inte ett perfekt styrelseskick, men det är det bästa vi har. Det har många kommit fram till.

Sedan Värmdö har fått ett nytt styre har mycket hunnit hända. Personligen trodde jag inte det var möjligt att så många negativa förändringar kunde ske under så kort tid. Den främsta anledningen beror på att politiken inte vågar utöva sin roll, det vill säga vara folkets företrädare.

För nästan ett år sedan beslutade Kommunstyrelsens planutskott felaktigt att inleda en arkitekttävling. Felaktigheten bestod i att planutskottet inte hade mandat att ta sådana beslut vilket ledde till att Kommunstyrelsen behövde ta ett nytt beslut om samma sak. Även denna gång blev det formellt fel då beslutet inte gick vidare till Kommunfullmäktige utan stannade kvar i Kommunstyrelsen.

Det som däremot inte är klarlagt ännu är huruvida kostnaden för arkitekttävlingen på 1,6 miljoner kronor inklusive prisutdelning på 675 000 kr får belasta VA-kollektivet, det vill säga de användare av kommunens Vatten och avloppstjänster som också genom faktura betalar för vatten och avlopp. I ”Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster” anges att avgifterna inte får överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningen. Därför ifrågasatte vi moderater arkitekttävlingen utifrån två aspekter.

För det första anser vi inte att kommunen ska ta för vana att belasta VA- kollektivet med kostnader som är mer av politisk karaktär. Vill man från politikens sida hitta på saker som inte hör till kommunens grunduppgifter så får man prioritera in det i budgeten och stå för det inför skattebetalarna.

För det andra är tiderna sådana att återhållsamhet med kostnader gäller alla. Man kan inte som S-styret å ena sidan beklaga sig över ekonomiskt utmanande tider för att i nästa andetag besluta om kostnadsdrivande förslag.

Trots vår kritik gick dock S-styret vidare med beslutet om arkitekttävlingen. I efterhand försöker S-styret teckna in legitimiteten för sitt beslut genom att hänvisa till brödtexten till ett av Tekniska nämndens beslut från 2020 om att påbörja ansökan om planbesked, det vill säga inleda en detaljplan för Vattentornet. Det ärendet och beslutspunkten handlade bara om att ansöka om planbesked, inte om arkitekttävlingen även om det nämndes i brödtexten som ett framtida möjligt upplägg.

Arkitekttävlingens genomförande

I samband med att ansökan om detaljplan godkändes lade politiken, dåvarande M-ledda Majoritet för Värmdö, även ett initiativ om att involvera allmänheten i gestaltningen av Vattentornet. Detta för att främja värmdöbornas inflytande vilka skulle också behöva leva med ett gigantisk byggnadsverk.

Värmdö kommuns förvaltning valde därför att involvera Hemmestaeleverna som hade fått i uppdrag att rita ett vattentorn. Projektet fick sin utställning och eleverna bjöd på många kreativa idéer. Elevernas förslag har presenterats för arkitekterna för att bidra till inspiration inför deras förslag.

Antalet förslag från arkitekter blev 151 stycken där många av dem hade låtit sig inspireras av elevernas verk, naturen i området och kända konstnärer från Gustavsberg.

Därför är gestaltningen viktig

Politiken som i egentlig mening är värmdöbornas företrädare fick dock till en början inte involveras utan allt skulle värderas av en jury beståendes av kommunens tjänstemän och representanter från Sveriges arkitekter. Som svar på frågan om varför inte politiken ingick i juryn var att det behövdes professionella bedömningar och politiken bestod av lekmän. Vid andra omgången av beslutet för arkitekttävlingen föreslog S-styret att Kommunstyrelsens planutskott skulle bli en referensgrupp till juryn.

I november 2023 samlades politiken från Kommunstyrelsens planutskott för att diskutera ett antal gemensamma förslag av vilket resulterade i en överenskommelse om vilka 8 förslag som politiken föredrog. Det betyder att vi Moderater, Socialdemokraterna, Centerpartister, Liberaler och Miljöpartister som närvarade på mötet diskuterade och hittade en gemensam väg för att påverka gestaltningen av framtidens gigantiska byggnadsverk.

Här är några av politikens inskickade åtta förslag. Klicka på bilderna så kommer du till förslaget samt vilken arkitektbyrå som ritat det.

Rangordningen på bilderna ovan är mina egna preferenser av de förslag som politiken lämnade. Politikens övriga förslag var följande:

2. Krusning,

5. Sustaining Life

20. Reflektioner

42. Älvdans

Pallplatserna i Värmdös arkitekttävling och prispengarna

De vinnande förslagen blev enligt bilderna nedan och priserna var enligt följande:

1:a 400 000 kr

2:a 175 000 kr

3:a 100 000 kr

Kopplingen till politiska referensgruppens förslag eller Hemmesta skolans elever är dock svår att dra. Det menar jag är, ur en demokratisk synvinkel, sorgligt och än mer utifrån tjänstemännens ursprungliga inställning om att inte politiken skulle ingå i juryn. Ändå fick Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande ”äran” att vara den som klär bilden av att dela ut prispengar till arkitektföretagen. Ett förfarande som jag personligen aldrig hade ställt upp på.


Övriga frågor som jag har är kopplingen till kommunens arkitekturprogram som antogs under förra mandatperioden och som hade partipolitiskt stöd av samtliga partier.

I länken här, hittar ni samtliga inlämnade 151 förslag på vattentorn.

På bild, Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande som delar ut priserna.