Mina Tre Kronor

En fantastisk skollösning för både Gustavsberg och Värmdö

Kategori:Allm�nt

Att skapa moderna lärmiljöer för våra elever och samtidigt bli en attraktivare arbetsgivare för våra medarbetare är viktigt. Värmdös tillväxttakt kommer inom en kort framtid att ställa krav på fler skolor i både Gustavsberg men också hela Värmdö kommun.

De gamla byggnaderna på Ekedalstomten har stort kulturmiljövärde och det har alltid varit vår intention att bevara dem, om än i annan form. Vi har genom en enkätundersökning och medborgardialog tagit del av medborgarnas önskemål om att ha kvar skolverksamhet på Ekedalstomten. Alliansen är glada över att kunna meddela att vi kommer att fortsätta bedriva skolverksamhet i de anrika byggnaderna i Ekedal. Med en upprustning och renovering av nuvarande skolbyggnader kommer elevunderlaget inte öka och därmed inte belasta trafikmiljön ytterligare. Vi ser positivt på att utbildningsnämnden ser över årskursindelningen för rektorsområdet Farstavikens skola.

Dessutom behöver vi en ny skola på skoltomten i Charlottendal, då elevkullarna kommer att öka kring Charlottendal och Gustavsbergs hamn med den planerade byggnationen. Nya skolans strategiska läge gör det möjligt även för övriga Värmdöbor att placera sina barn där. Vår lösning är att den ska byggas och drivas i privat regi. Det innebär att vårt reviderade förslag kommer att ta tillvara på de synpunkter som har kommit fram samtidigt som vi får de ekonomiskt utökade investeringarna tillgodosedda på ett optimalt sätt.

Med denna lösning behövs däremot inte investeringar på ytterligare en ny byggnad för Ekedalsskolan, som var tänkt att inrymma ytterligare 160 elever.

NVP, mitt i Värmdö,

Vi alla delar Nackas utmaning

Kategori:Allm�nt

Den debatt som pågår gällande bostäder till nyanlända i Nacka inkluderar två separata frågor,

För det första är det frågan om bostäder till nyanlända som styrs av den nya bosättningslagen som regeringen lade fram 2016.

För det andra är det en fråga om en kulturell skillnad som bryter mot svensk lag.

Jag ska inledningsvis berätta att Värmdö inte köper bostäder till nyanlända. Utmaningen med bosättningslagen som innebär att vi måste hitta bostad till nyanlända som migrationsverket skickar till oss vare sig vi vill eller ej, har vi hittills löst genom modulbostäder, inhyrning av privata bostäder och hyresrätter i vårt kommunala bostadsbolag. Om man ställer våra modulbostäder mot införskaffning av bostadsrätter, har Nackas förfarande en större sannolikhet till ett bättre andrahandsvärde än vårt. Dock handlar det om en större insats vid anskaffningen.

När det gäller frågan om månggifte, är det en stor moralisk fråga som inte är lätt att hantera. Nolltolerans mot patriarkal kultur bör gälla. Sverige har länge förespråkat ett jämställt samhälle vilket vi ska värna om. Det som däremot kräver eftertanke är hur ett dilemma med en flyktingfamilj med den konstellationen ska hanteras i landet. Ska de skickas tillbaka för att de inte passar in i vår lag? Ska vi kräva skilsmässor för samtliga utom ett par? Eller ska vi acceptera detta och låsas som att samtliga fruar har själva valt att ha det så?

Svensk lag ska gälla alla, men frågan är så mycket större och i detta fall handlar det om en moralisk fråga. Ska man dra det till ytterligheterna, är det frågan om Sverige behöver införa svenska moralpoliser vid gränsen där de kollar av familjekonstellationer, ålder så att inte gifta är minderåriga mm, vilket skulle vara helt befängt. Jag vill också visa solidaritet med Nackamoderaterna som agerat fullt ut som moderater ofta gör, dvs. räknat med miniräknaren om vad som är bäst i framtiden med skattebetalarnas investering. Med det sagt är vi också medvetna om att våra moduler som troligen kommer att fortsätta vara en del av vår lösning inte får samma andrahandsvärde.

Att konstatera är att statens maktfullkomlighet i bosättningslagen samt flathet vad gäller svensk lagstiftning delar Sverige i fler än två läger. Jag hävdar att denna debatt hör hemma på Stefan Löfvens bord som under mandatperioden inte har gjort annat än taktiskt skjutit över sitt ansvar på oss kommuner.

 

Share |

 

 

Kvalité är viktigare än driftsform

Kategori:Allm�nt

Debatt NVP 26 september

En bra och välfungerande äldreomsorg är inte synonymt med ökade finansiella medel.

Vad hjälper mer pengar om exempelvis organisationen inte är tillfredsställande eller om ledarskapet brister. Ingen organisation sköter sig själv, utan det är något som dagligen behöver följas upp och vårdas.

I kommunal regi är dessa förutsättningar betydligt sämre då hela apparaten är så mycket större med gigantisk styrelse i form av nämnd, där stora delar av arbetet är från början kontraproduktivt uppbyggda med två lag, majoritet och opposition, som ska hitta fel på varandra. Långa beslutsvägar och distansen till det operationella gör inte saken lättare. Detta att jämföra med en bolagsstyrelse där fokus ligger på att driva verksamheten framåt.

En utredning om kommunen kan lägga ut Gustavsgården på entreprenad är i gång. Det skulle i så fall ske enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) och innebära att den vinnande aktören skulle få driva verksamheten under ett på förhand bestämt antal år. Därefter görs ny upphandling igen för en ny period. För att vinna upphandlingen måste man visa att man kan uppfylla kommunens villkor bäst. Villkoren påverkar vi politiker och på så sätt säkerställer vi bästa vård för våra äldre. Därutöver beslutar vi om antalet kvalitetsuppföljningar samt hur dessa ska gå till.

Förutom kommunens kontrollerande har privata aktörer inom välfärdssektorn ytterligare en faktor att ta hänsyn till, nämligen media som av erfarenhet visat sig vara de mest fruktade granskarna av alla.
Som moderater är vi dock tillfreds med det, även vad gäller media som granskare. Ty den som har som affärsidé att jobba med vård och omsorg ska granskas och kontrolleras. Dels handskas de med våra äldre som förtjänar det bästa, men också att i debatten om privat regi, bär de vårt partis namn i och med att dess existens drivs och försvaras av oss.


Innan vi gör detta till en politisk pajkastningshistoria, kan vi väl titta på Värmdös andra äldreboenden, som drivs på entreprenad enligt LOU med såväl god kvalité som ekonomi i balans.


Deshira Flankör, M, ordförande i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö

Kent Eriksson, M

Jessie Wall Freyne, M

hur kan kön vara den avgörande faktorn?

Kategori:Allm�nt

Publicerades för första gången på min facebook

 

Detta med kvotering av kvinnor i bolagsstyrelser är egentligen ett hån mot oss kvinnor men om man bortser från det så är det skrattretande att vänstern slåss för elitkvinnornas plats i bolagsstyrelser.

Vad vill regeringen sen säga med detta? vi har gjort Sverige ännu mer jämställt?  Då säger jag, se er om för utmaningarna finns där, bland kvinnor som förmodligen felaktigt lagt sitt hopp på er, kvinnor vars tillvaro alliansens företrädare sett, lyft och bekräftat bland annat Anna Kinberg Batra som också vill se ändring på det.

32% kvinnor i bolagsstyrelser som det åstadkommits idag är inte så tokigt, kvinnor som tagit sig fram på egen maskin, utan Dambergs & co. hjälp som för övrigt inte skulle framstå som annat än ett försök att ta åt sig äran.

Hoppas innerligt att Moderaterna och övriga allianspartier säger nej till ett sådant förslag, allt annat vore en degradering av oss kvinnor.

Läs mer här >> Lagförslag om kvotering till styrelser

Ännu en artikel värt att läsa >> Vill vi verkligen ha en lag där vi sorteras efter kön av

Antonia Ax:son Johnson, ägare och ordförande i Axel Johnson Gruppen

Viveca Ax:son Johnson, ordförande i Nordstjernan

Jenny Lindén Urnes, ägare och ordförande i Lindéngruppen

Cristina Stenbeck, ägare i Kinnevik

 

 

 

Kampanj - båtmässa- allt på sjön

Kategori:Allm�nt

Inlägget publicerades för första gången på min tidslinje på facebook.

 

Höjdpunkten vid dagens kampanj. Ett par uttryckte synpunkter om politiken. Mannen var försiktigare medan kvinnan drog en stor del av registret och mycket på min uppmuntran. Jag ville höra. Det var både på riksnivå och lokalt samt flera samhällsområden. Mannen blev då lite obekväm med hennes rättframhet. Då säger hon "klart att vi ska säga vad vi tycker, det är inte för att gulla med dem som vi väljer dem". Helt rätt tycker jag som ser min roll som utvecklingsdrivare och inte representativitet.

 

replik på artikel- Svenska värderingar är inte unika

Kategori:Allm�nt

Inlägget publicerades första ggr på min facebook.

   Politik är en färskvara. Den är som bäst när den förmår sig vara proaktiv. Jag har dock respekt för att den inte alltid kan vara det då produktivitet kräver ibland acceptans för reformer som inte alltid är kortsiktigt tilltalande. Då är det svårt för massan att acceptera reformerna om man inte ser och delar problembilden.

Det vi såg i Almedalen framföras bland annat av partiledarna var således reaktivt. Partiledarnas tal tolkade jag inte som något försök till total försvenskning som många försöker att få det till, utan snarare som en manifestation av de kärnvärden som svensk lag bygger på. Det var med andra ord ett milt sätt att framhäva svensk lag och rätt. Jag tar mig härmed friheten att tolka de omtalade svenska värderingarna. Det var reaktioner föranledda av en långtgående slapphet på integrationsområdet. Det var ett försök till brandsläckning att vår jämställdhet hotas och då pratar jag inte om frågorna lika lön oavsett kön, heller inte om antalet kvinnor i bolagsstyrelser, utan jag pratar om de många kvinnor i så kallade segregerade områden som ser friheten stå framför näsan men inte får ta del av den. De som tvingas utstå förlegade patriarkala kulturer som följt med i flykten. Sånt som regleras av svensk lag men i den goda viljans mening tycks lite förenklat sagt komma undan i religionsfrihetens namn. Kanske när det problemet blir fullständigt outhärdligt kommer en framtida statsminister komma till att förklara detta med "vi har varit naiva".

Att lyfta de grundläggande humana värden kan tyckas vara en överdrift, men det är aldrig fel att göra oss påminda om vad vi står för och på sätt uppmana till minsta gemensamma bild av samhället. Särskilt när landet står inför den enorma utmaningen med fler människor som behöver ta plats och vara en del av vårt samhälle. Därför finner jag artikeln skriven av Serkan Köse, Arhe Hamednaca, Sara Karlsson, Lawen Redar i exåressen den 19 juli, vara märklig. Så länge barnäktenskap, könsstympning och patriarkal förhållningssätt förekommer i vårt samhälle är det aldrig fel att upprepa vad som gäller, oavsett om det sker i Almedalen eller riksdagshuset och oavsett om det sker vid benämningen "svenska värderingar" eller universella sådana.

Att gå till sådan attack som de socialdemokratiska riksdagsledamöterna  gör i artikeln och likställa sina meningsmotståndare med grupper med rasistiska rötter är inte bara billigt utan även destruktivt. Denna typ av retorik gör att sakfrågorna förringas och problemen växer. Jag utgår ifrån att politiker vill jobba för att lösa samhällsproblem, men på grund av samma retorik meddelade 13% av svenska folket under 2014-års val att något inte står rätt till med den duckningspolitik som försiggick. Min bestämda uppfattning är att det var segregeringen och problemen som följt med den och inte något rasfientligt som budskapet handlade om.

Sverige är ett utav de bästa länderna att bo och leva i och personligen är jag tacksam för min möjlighet till det. Alla har samma rättigheter och möjligheter men några kan behöva extra vägledning. Som invandrare hade jag den av mina utbildade föräldrar som såg värdet med att vara en del av det svenska samhället men alla har inte samma tur som jag, varför extra insatser behövs. Sverige har under alla tider visat hög tolerans genom bland annat relativt stora flyktingmottagandet. Ansvarstagandet med att hjälpa människor i flykt tycks dock alltid varit större än kapaciteten att ta hand om dem och verkligen se till att de blir integrerade. Det kan därför aldrig vara fel att lyfta och förtydliga grundläggande skyldigheter och inte bara rättigheter man har i detta land. Det handlar således inte om någon assimilation utan snarare om elimineringen av möjliga patriarkala influenser. Det har landet medvetet utvecklats ifrån och kan gott fortsatt leva utan.

Om ideologin mellan vänstern och alliansen ska tas upp så bör den handla om de segregerade områdena för det är där klyftorna förekommer som mest. Klyftor mellan de som vill ta sig fram och få en chans att vara en del av det svenska samhället och de som till varje pris vidmakthåller kulturella inslag som inte på något sätt är enig med svensk lag. I övrigt ska svensk politik handla om hur vi på bästa sätt för landet framåt bland annat genom sänkta trösklar in i arbetslivet och uppmuntra varje individ utifrån dennes utgångspunkt.

Läs artikeln här >> Svenska värderingar är inte unika

Värdegrunden - en organisations DNA

Kategori:Allm�nt

Att leda mot egna uppsatta mål är svårt.

Att leda i förändring är ännu svårare.

Att leda under en politisk organisation måste vara det allra svårast.

 

Alla som har erfarenhet av personalansvar kan med säkerhet nämna ett par ”don´t do” respektive ”must do” faktorer. Ledarskap handlar nämligen förutom om den verbala kommunikationen även om beteende och förhållningssätt. Det handlar vidare om att leda, styra, sporra, lyfta, begränsa, utveckla, utmana, följa upp, hjälpa och att vara konsekvent och stark. Det finns en uppsjö av böcker inom ämnet ledarskap och ofta hittar man guldkorn i varje, men det bästa ledarskapet anser jag vara värdegrundsbaserat. En tydlig värdegrund i en organisation är som människans DNA. Rätt framtagen och implementerad, speglas den i varje handling hos varje individ och så småningom blir synonymt med organisationen. Värdeorden ska känneteckna en specifik organisation och medarbetarnas handlingar ska andas värdeorden. Det är dock lätt att vimsa bort sig i innehållslösa uttryck som låter bra men som kanske senare har svårt att förankras i verksamheten. Därför är det viktigt att en värdegrund alltid arbetas fram med verksamheten som kärna och utgångspunkt. På så vis tydliggörs syftet med verksamheten och målgruppen för verksamheten.

 

Vi politiskt aktiva har tagit ställning till en specifik värdegrund åtminstone en gång i våra liv och det är den dagen vi valde att öppet ta politisk ställning. Åtminstone funderade jag om moderaternas värdegrund gick ihop med min egen för att därefter avgöra om jag kan stå för den. På samma vis fungerar en värdegrund i ett företag eller organisation. Den attraherar likasinnade och stöter bort dem som inte delar den grundläggande inställningen. Med det sagt, vill jag understryka att det inte handlar om att utesluta oliktänkande i utveckling och kreativitet utan snarare om att hitta en minsta gemensamma nämnare att utgå ifrån.

Värdegrunden är viktig i alla organisationer men särskilt viktig i organisationer som genomgår förändringar och därmed i allra högsta grad politiskt styrda organisationer. Då ideologier kan styra sakfrågor åt olika håll, är det viktigt med en värdegrund som baseras från det absolut mest fundamentala, nämligen medborgarna och som utgör ett grundläggande förhållningssätt i de tjänster och den service man erbjuder, oaktat från de politiska skiljaktigheterna.  Jag hävdar att konsekvenserna av en politiskt styrd organisation utan värdegrund kan tendera att använda medborgarna som slagträn. Antingen av majoriteten eller oppositionen eller ännu värre bägge parterna.

Med medborgarna som utgångspunkt och dess bästa för ögonen skulle många beslut bli sakligt grundat utan hänsyn till andra ”politiskt- politiska” faktorer och ”personalopportuna” fördelar. En organisation med en tydligt uttalad och välförankrad värdegrund i verksamheten, skapar ordning och meningsfullhet hos medarbetarna. Det skapar vägledning i arbetet mot uppsatta mål och initiativförmåga och kreativitet att nå dessa. Det skapar vidare arbetsglädje och gemenskap. Där kommer personalen som är en organisations främsta nyckelfaktorer in i bilden.

 Share |

 

Lagar, regler och människor

Kategori:Allm�nt

Min förhållning till allt, både inom min profession liksom privatlivet grundar sig på förståelsen att människor är väldigt lika varandra vad gäller grundläggande beteenden, glädje, sorg, ilska, förhoppning med mer.

 

I ett yrke som går ut på myndighetsutövning blir det ofta svårt om lagar och regler inte är tillräckligt tydliga. Å andra sidan övertydliga regler kan hämma utvecklingen och jag har därför viss förståelse för lagstiftarna. Som ordförande i Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden hamnar jag tillsammans med nämndens ledamöter och ersättare ofta i lägen då vi måste avgöra vad som ska gälla. Ett exempel är byggsanktionsavgifter. I Plan- och byggförordningen finns det både regler om hur dessa sanktioner räknas ut, men också hur dessa kan förmildras. Detta gör att beslut kan verka personberoende och upplevas som partiska beroende på vem som handlagt ärendet.

 

I nämnden förespråkar vi ett kundorienterat förhållningssätt och av denna anledning har jag ofta funderat på policyn inom olika områden för att skapa tydlighet om vad som ska gälla. I fallen med sanktionsavgifter hade det inneburit i praktiken att vi i nämnden hade ”rättat till” lagen om vi enhetligt exempelvis förespråkat halvering av samtliga sanktionsavgifter. Det hade inneburit att vi hade dömt på förhand. Lagen tillåter en viss förhållning till olika omständigheter. Vad hade då hänt med de människor som brutit mot exempelvis Plan- och bygglagen men inte inkommit med några förklaringar till lagbrottet? I praktiken hade vi i nämnden behövt hitta på en anledning för att få använda lagrummen om förmildrande omständigheter.

 

I min andra ”civila” profession där jag jobbar med kreditvärdighet- och riskbedömningar erbjuder vi ofta våra kunder automatiserade hanteringssystem som bygger på förutbestämda regelverk. Det gör att svaret bli tydligt, likvärdig och konsekvent. Företagets risker minimeras och regelverket kan justeras enligt önskemål och gälla alla prövningar. Dessvärre är byggprocessen inte så binär att det går att säga antingen ja eller nej till saker och ting. Ofta gör kreativiteten att saker anpassas efter läge och att utvecklingen tar fart.

 

Med så få sanktionsärenden och då menar jag ”få” utifrån aspekten att vi inte kan skapa oss en erfarenhet om varför ”missarna” sker, är det alltid bättre att utgå ifrån det raka. Våra beslut kan överklagas och då är det lättare med en högre instans att tillämpa förmildrande omständigheter då de har en större erfarenhet. De har nämligen ärenden från flera kommuner att jämföra med där liknande fall kan förekomma.

 

Allra enklast hade varit för oss politiker att minimera sanktionsavgifterna och ”köpa” oss välvillighet, men det hade varit direkt oansvarigt. På samma sätt hade folk i så fall kunnat ”köpa” sig tid för att få påbörja byggprojekt, vilket i sin tur hade ökat risken för oordning i samhället.

                                                                                                                      

För övrigt är det betydligt roligare att leta lagrum som möjliggör lov såsom folk önskar.

                                                                                                              

Rapport från BMHN 2016-02-02

Kategori:Allm�nt

I mina rapporter från Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden (BMHN) kommer jag inta att beröra sedvanliga lovärenden kopplade till enskilda fastighetsägare, utan rapporterna kommer att redogöra ärenden och beslut som berör organisationen och statusen för större frågor.

Under 2015 har fokus till stor del lagts på att initiera en större medvetenhet om hur kommunikationen från en myndighetsnämnd påverkar medborgarna. Vårt uppdrag är myndighetsutövning som regleras av lagar och förordningar. Det kan således per automatik bidra till att våra tjänstemän och handläggare upplevs ha en högre maktposition i dialogen med medborgaren. Av just denna anledning har målsättningen varit och fortsätter vara på kommunikationen och bemötandet. På kontoret pågår det fullt arbete med hur detta kan se ut i praktiken och hur vi eftersträvar en kundfokuserad dialog med fortsatt eftersträvan av hög professionalism, vilket är glädjande. En positiv attityd skapar automatiskt följdeffekter som gynnar förutom saken även arbetsmiljön.

I senaste nämnd, lyfte vi exempelvis in ”språkbruk” som ett kontrollmoment i internkontrollplanen där vi ser risk att språkbruket från en myndighetsnämnd kan antyda makt och i eftersträvan att vara korrekt och lagenlig ibland kan bidra till otydlighet och vilseledande information. Förutom det interna arbetet med kommunikation och bemötande, pågår det också ett externt proaktivt arbete genom informationsbrev om vad som komma skall till berörda medborgare.

Vi fick också en redovisning om pågående inventeringsarbete som har varit en av nämndens större utmaningar. Uppdraget innebär att alla Värmdös enskilda avlopp ska inventeras före 2020 och kommer från kommunfullmäktige. Syftet är att skydda dricksvattenbrunnar från att orenat vatten tränger in, att kommande generationer får samma möjlighet att nyttja naturresurser och naturligtvis att vi ska kunna ha en frisk havsmiljö. Hittills, har ca 3300 enskilda avlopp inventerats. I handlingsplanen har man uteslutit vissa avlopp av olika anledningar. Ett exempel är de avlopp som inom en snar framtid kommer att omfattas av utbyggnaden av kommunalt VA. Det råder dock fortfarande en osäkerhet om förarbetet från början har varit tillräcklig med totala antalet avlopp som behöver inventeras, varför vi återremitterade ett utav effektmålen som berör avloppsinventeringen, för fortsatt utredning.

 

Det som hittills visat sig vara skrämmande i pågående inventering, är att en hög andel avlopp som inventerats visar sig vara undermåliga. Det gör att Värmdö med så hög andel enskilda VA-lösningar är särskilt utsatt. Vi behöver därför med gemensamma krafter jobba progressivt för ändamålsenliga lösningar.

 

Opinionen?

Det som invändningarna har handlat om, är dels avgiften för inventeringen men också avlopp som anses av fastighetsägaren som relativt nya. Inspektionsavgiften är på 4 200 kr. I den räknar man in registrering av ärendet, inläsning och beredning som i praktiken innebär att gamla beslut måste tas fram, granskas och jämföras med vad som gäller för befintligt område, platsbesök med inspektion, behandling av inkomna handlingar och kompletteringar, upprättande av skrivelser, kontakter med sakkunniga inom olika ämnesområden (det kan ibland handla om juridik) samt rapporter och beslut. Taxan är beslutad av kommunfullmäktige och är en schablontaxa just för att det ska bli så rättvist så möjligt. En differentierad taxa hade kunnat innebära olika avgifter beroende på den mänskliga faktorn. En slopad taxa hade inneburit att inventeringen hade finansierats via skattemedel. I praktiken hade det inneburit att du, jag och alla andra hade betalat för investeringar för enskilda fastighetsägare.

 Bilderna ovan är lånade från kontorets redovisning av ”Inventering av enskilda avlopp i Värmdö kommun 2015”

Nedan väljer jag att klippa ut några rader från det första informationsbrevet som gått ut till de områden som ska inventeras. Jag hoppas att det är av intresse.

”Kan jag undgå inspektion och inventeringsavgift? 

Ja, om du vet att ditt avlopp inte uppfyller dagens krav och ansöker om ny anläggning, eller ändring av din anläggning, innan inspektionerna påbörjats i ditt område. Aktuella datum står i nästa informationsbrev, men skicka gärna in din ansökan redan idag!  

Ja, om du har ett avloppstillstånd som är yngre än 5 år.  

Ja, om du har ett avloppstillstånd för minireningsverk och inkommer med provresultat inom utsatt tid. (Datum står i enkäten som du får med nästa informationsbrev.) 

Ja, om det inte finns indraget vatten eller något utgående avlopp i husen på fastigheten. ”

 

Med ambitionen för ändamålsenliga insatser för en bättre vardag, hälsar vänligast,

Deshira Flankör 

Ordförande Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden

Värmdö kommun

deshira.flankor@varmdo.se

Med våra grundvärderingar som utgångspunkt

Kategori:Allm�nt

Jag skriver för alla kvinnor som kämpat fram min lyckosamma tillvaro, jag skriver för alla män som varit lyhörda för kvinnornas rop på hjälp, jag skriver för alla eldsjälarnas obekväma kamper om att hävda min rätt som kvinna, jag skriver för att jag är skyldig mina barn och alla andra barn som vi tagit till världen, men mest av allt skriver jag för alla kvinnor som jag inte kunnat hjälpa. De kvinnor vars tillvaro jag betraktat från avstånd, i artiklar, dokumentärfilmer eller kulturella skillnader som nått mig på andra sätt. Jag skriver för alla gånger jag hetsat upp mig av ilska och förbannelse över orättvisor men tvingats till att dämpa mig då det inte var mitt krig. Jag var ofta tvungen att inse att så länge kvinnorna som drabbades av förtrycket, gemensamt inte sa ifrån, var inte det mitt krig. Detta fanns ofta i ett annat land, fjärran från mig och min vardag. Men nu vänner, har det kommit till oss och du är minst lika skyldig som jag, att visa motstånd.

Händelserna i Köln som det nya året inleddes med, är inget att vifta bort. Uppgifter som kommit fram i debatten föranledd av dessa händelser, har visat att dessa aktualiteter kan befinna sig närmare än vi har anat. Det är därför inte tid att prata om vem som kan gynnas av olika inslag i debatten, det är inte tid att prioritera debatten före inskränkandet av oskyldigas trygghet, det är inte tid att relativisera utan fokus bör ligga på att stå upp för det som detta land åstadkommit. Vi måste hinna ta igen allt som inte har gjorts tillräckligt tidigt, alla debatter som vi inte har tagit och alla kvinnor som vi har svikit.

Inte sällan har jag tänkt att demokratins baksida är dess tendens att förlama. När rädslan för politisk inkorrekthet blir så stor att civilkurage bortprioriteras, då har minst en människa förråtts. Duckningspolitik funkar endast i bra tider, det vill säga när samhällsutmaningarna kan definieras som i-landsproblem. När grundtryggheten hotas och läget blir allvarligt, efterlyses tydligt ledarskap, någon som stannar upp och lyfter fram det absolut viktigaste; våra grundvärderingar, våra lagar och våra genom tider och generationer kultiverade överenskommelser om hur vi vill att vår tillvaro ska vara. Det är möjligt att svensk politik förskonats från kritiska lägen som det rådande så länge att färdigheten gått förlorad.

Jag är medvetet provocerande då jag själv väldigt länge blivit provocerad av likgiltigheten när samma handlingar som utanför Sveriges gränser kallats för kvinnoförtryck, kommit till att betraktas som religionsfrihet och kulturfrihet. Jag har varit provocerad över min egen rädsla och konstruktiva vilja att inte väcka nya debatter, bara för att inte bidra till fler fördomar och ge näring till andra onda krafter. Jag har varit provocerad över mitt eget medvetna avhållande från att driva det som våra mödrar, fäder och förfäder initierade. Andra tycks ha tagit ut sin ilska med att hävda kvotering av kvinnor i bolagsstyrelser. I strävan att normalisera vidrigheterna jämförs händelserna i Köln, i aktuell debatt, med västerländskt vardagsförtryck och mellanstadiesexism. Jag är övertygad om att sexuella trakasserier och kvinnoförtryck förekommer överallt, alldeles säkert även bland svenska män, men nu handlar det om att eliminera all förtryck och inte bagatellisera. Patriarkal kultur hör varken hemma i vårt land eller vår tid. Importerat förtryck kan vi således enkelt tacka nej till. Med gästvänligheten följer skyldigheter som alla gånger bör förtydligas. Medmänsklighet ska kunna krävas av oss, men gästvänlighet och förtroende måste förtjänas. Ohyfsade gäster har aldrig varit välkomna i våra hem, så varför då i vårt land. Respektera svensk lag om människors lika värde eller åk tillbaka dit du kommer ifrån!

Deshira Flankör

 

 Share |

Värmdö kommun klättrar

Kategori:Allm�nt

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar Öppna jämförelse ‘Företags Klimat 2015’ där det redovisas och jämförs olika verksamhetsområden som kommuner ansvarar för – bygglov, markupplåtelser, miljötillsyn, brandtillsyn och serveringstillstånd/tillsyn. I redovisningen undersöks bland annat tillgänglighet, bemötande, kompetens, effektivitet med mera. Helhetsindexet ökar från 57 till 70 vilket ger kommunen en placering på 64 (från förra året 181).

– Hårt arbete lönar sig! Jag är glad att våra satsningar på dialog och mötesplatser med företagarna i Värmdö har gett resultat, säger Monica Pettersson, kommun

Kring index gällande bygglov ökar kommunen från 36 till 66 vilket gör Värmdö till en av de kommuner som ökar mest i Sverige. Likaså med brandtillsyn som får en ökning från 71 till 77, miljö- och hälsoskydd från 59 till 66 och serveringstillstånd som ger den största ökningen av alla kommuner med klättringen från 60 till 82.

Personligen tycker jag att det är fantastiskt kul att allt det arbete som ansvariga tjänstemän lägger ner, inom bygg- miljö och hälsoskydd, på service och proffesionell hantering visar tydliga effekter. Även i bygg,- miljö och hälsoskyddsnämnden har vi lyft dessa aspekter utifrån olika perspektiv i exempelvis effektmålen.

 Share |

 

 

Service i fokus för BMHN

Kategori:Allm�nt

Viktiga beslut som vi tog i Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden var effektmålen samt två uppdrag med syfte till ytterligare förbättringar.

 

Effektmål för BMHN

♦ All form av kommunikation med medborgarna ska präglas av hög servicegrad, tillgänglighet

och lättbegriplig kommunikation.

♦ Alla fastigheter i Värmdö kommun ska ha godkända avlopp 2020.

♦ Rätt från början – Nya fastighetsägare och samfällighetsföreningar ska informeras proaktivt

om kommunens gällande bestämmelser om ny-, om- och tillbyggnader, miljöhänsyn samt

andra regler.

 

Uppdrag:

1. I samband med budgetarbetet inför 2016 ges avdelningschefen, för bygg-, miljö och

hälsoskydd, i uppdrag att se över debiteringspliktiga områden samt riktlinjerna kring

kommunikationen om hur debitering sker samt motiveringen av besluten. Redovisning till

nämnden sker i oktober 2015.

2. En genomlysning av frågan gällande skyltavgiften görs, och vid behov även en översyn av

taxeprincipen, inför att avgiften fastställs av kommunfullmäktige i budgeten för 2016.

 Share |

förälder vs ledare

Kategori:Allm�nt

Är jag min ”bästa tänkbara medarbetare”? Det är en fråga som varje chef med personalansvar borde ställa sig. Den där som springer den berömda extra milen. Den lojale, arbetsmyran och problemlösaren. Den som står stadigt i medvind men allra mest i motvind.

Jag tänker på några rader jag läste nyligen ur en bok som sa ”det är otänkbart att vara pessimistisk när människor är beroende av en för att känna optimism”. Många ledare som också är föräldrar skulle kunna skriva under detta när det gäller föräldraskapet. Jag tänker då på motgångar som skulle kunna tänkas komma upp för en förälder som exempelvis dålig ekonomi, när ena barnet blir sjuk eller annan större motgång. Motgångar där familjens trygghet hänger på och byggs av förälderns styrka att kunna hantera detta med målfokuserat tro på välgång. 

Av någon anledning tycks detsamma inte vara lika självklart på jobbet. Inte sällan blir vi hopplösa gnällspikar istället för den hjälten som en gång tog sig an uppdraget och med övertygelsen om att kunna leda. Hjälten som förväntas fylla upp där det fattas och komplettera där det behövs. Det är trots allt i motvind som ledarskapskvalitéerna kommer fram.

Share |

 

BMHN den 31 mars

Kategori:Allm�nt

Hittills har vi haft tre möten i Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden. Mötet i mars var ett långt möte med många ärenden, där besluten kan sammanfattningsvis sägas vara avgörande för kommunens förhållningssätt till framförallt framtiden. Nedan lägger jag ut några beslut som avviker från tidigare förhållningssätt och som förhoppningsvis ska förtydliga kommunens riktning.

1.       att slutna tankar för uppsamling av avloppsvatten från vattentoaletter ska kunna beviljas inom hela Värmdö kommun under förutsättning att snålspolande vattenteknik används. Därtill följer vissa restriktioner. Hela ärendet finner du här >> Länk, länk

2. att tillståndsplikt för att anlägga ny grundvattentäkt samt att anmälningsplikt för befintliga grundvattentäkter införs i de delar av kommunen där grundvattensituationen är otillfredsställande  samt i kustnära områden/kustzonen.

Till detta följer ett antal punkter med villkor och förutsättningar. Hela ärendet finner ni här >>>Länk, länk

 

 

3.       Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön där nämnden beslutade att justera vissa paragrafer och ta bort hela paragraf 6 som behandlar regler kring gödselspridning och som redan regleras av Jordbruksverket. Beslutet uppfattas förhoppningsvis positivt av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) som har framfört just dessa synpunkter.

 

4.       Verksamhetsberättelse för år 2014 som ger fog för eftertanke. Många bra beslut har tagits men framförallt har kontoret jobbat hårt med förbättringsarbete och förnyade metoder. Läs hela verksamhetsberättelsen här>>>Länk

 

Slutligen vill jag gärna lyfta fram en karta som förekom på nämnden. De blå prickarna är folkbokförda permanentboende medan de röda är fritidshus. Hur mycket kommer Värmdö att permanenteras om tio, tjugo, trettio år? Hur många av de röda prickarna blir blåa? Det är frågor som åtminstone jag ställer mig. Det är självfallet välkommet men dagens beslut kan skapa förutsättningar eller hinder för framtidens Värmdö. Jag föredrar en bra struktur och en tanke bortom min tid som ordförande.

 

 
Båda kartbilderna ovan kommer ifrån utredningen, Utvärdering av grundvattentillgång i Värmdö kommun, genomförd av Svensk Ekologikonsult AB.
 

.

Kategori:Allm�nt

Kampanjarbetet - en snabb återblick 
 
Dags för mig att lämna vidare stafettpinnen som val och kampanjledare. Nedan följer en sammanfattning av mandatperiodens aktiviteter.
  • Mellan 18-25 kampanjer per år 2010-2014
  • Deltagande i lokala aktivitetsdagar, föreningsdagar, Värmdödagen, Gustavsbergsdagen, båtmässa, Värmdö företagardag
  • Statsministerns sommartal i Gustavsberg
  • Valåret, totalt 54 kampanjtillfällen, 32 valarbetare, över 5 000 samtal.
  • Slussen, dörrknackning, flygblad, köpcentrum, återvinningscentraler, busshållplatser, biograf, föreningsdagar, båtmässa, verksamhetsbesök, telefonvärvning mm.
     
    Nedan ser ni ett axplock av bilder från kampanjtillfällena.